תקנון ותנאי שימוש לאתר "מותאם-לי"

באתר מותאם-לי נמצאים תכנים מקוריים הכוללים מאמרים, תמונות, סרטונים, קבצי קול, משחקים, לומדות וכד' המוגנים על ידי דיני זכויות היוצרים. השימוש באתר ובכל תכניו מותר רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי האתר.

תקנון זה מהווה הסכם בין בעלי האתר ובין הגולש ותכליתו להסדיר את היחסים ביניהם ואת תנאי השימוש באתר כחוזה לכל דבר ועניין.

יש לקרוא בעיון את התקנון, אשר כל הוראותיו יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה מכל סוג שהוא. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לכל תנאיו.

התקנון עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו של בעל האתר ולכן על המשתמש באתר לעיין בו מדי פעם. המשך השימוש באתר לאחר עדכון תנאיו מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים.

הגדרות

 1. "התקנון" – תקנון זה שתנאיו יפורטו להלן, ההסכם.
 2. "האתר" – האתר, בעלי האתר, מנהלי האתר.
 3. "אתרים מקושרים" – אתרים חיצוניים המקושרים לאתר.
 4. "השימוש באתר" - זכות השימוש בתכני האתר כמפורט בתקנון בלבד.
 5. "הגולש" – הלקוח/ה, המזמינ/ה, הרוכש/ת, הקונה, המשתמש/ת.
 6. "שימוש ציבורי", "מוסד ציבורי" – גופים ציבוריים שקיבלו רשות מפורשת בכתב מבעלי האתר לרכוש מנוי ציבורי ומילאו טופס רישום ייעודי למשתמש ציבורי..
 7. "ההזמנה" – העסקה, הרכישה, ההזמנה.
 8. "תקופת ניסיון" – התקופה שהוגדרה ע"י בעלי האתר לצורך שימוש ניסיון בחינם.
 9. נוסח התקנון יהיה בלשון יחיד או רבים , זכר או נקבה וזאת מטעמי נוחות אולם הוא מופנה לכל המגדרים .

תנאי השימוש באתר

 • זכות השימוש באתר נתונה לכל אדם בגיר אשר ברשותו חשבון בנק פעיל בישראל , כתובת אימייל תקינה, ואשר מילא את כל פרטי טופס ההרשמה באופן נכון ומדויק וזאת לאחר שקיבל על עצמו את התקנון.
 • השימוש באתר יורשה רק לאחר אישור מחברת כרטיס האשראי על התשלום. סירוב החיוב ע"י חברת האשראי של הגולש תזכה את בעל האתר בביטול המנוי/העסקה.
 • הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע לחוקי כרטיסי האשראי ועסקאות אינטרנט. אם הגולש יכחיש את העסקה ויזוכה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ולאחר מכן יתברר כי השתמש בפעולת הביטול שלא בתום לב, בעלי האתר יהיו זכאים לתבוע ממנו פיצוי ללא הוכחת נזק.
 • הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר הן בעת ביצוע ההזמנה באתר והן במהלך השימוש בו. הגולש מתחייב להודיע מיידית לבעל האתר על כל תוכן ו/או פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או לא הולם שימצא באתר ו/או באתרים אליהם הופנה דרך האתר. יודגש, כי בעלי האתר ישתדלו לפעול בהקדם להסרת תוכן כזה אך לא יהיו אחראים משפטית לכל נזק אשר יגרם מהם לגולש, אם בכלל.
 • האתר כולל תכנים מקוריים אשר הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בהם וכן תכנים ומידע אשר בעל האתר הוא בעל ההרשאה לשימוש בהם. ברכישת מנוי לאתר, מקבל הגולש רשות להשתמש בתוכני האתר לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל מטרה ציבורית ו/או בעלת אופי מסחרי ו/או לשימוש אשר יפגע באתר באופן כלשהו 

 • הגולש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למסור, להציג, לשדר,  ולאפשר כל שימוש שהוא, בכל אמצעי שהוא,  בתוכני האתר לאחרים שאינם הוא עצמו, בין אם מדובר בשימוש מסחרי או שאינו מסחרי, בין בתשלום או שלא בתשלום. כל שימוש שלא הוגדר והורשה לגולש בתקנון זה אסור באופן מוחלט.
 • למשתמש אסור להעביר את פרטי ההתחברות שלו לצד ג' כלשהו. אם יהיה למשתמש חשש כי פרטי ההתחברות שלו הגיעו לאדם/גוף אחר עליו להודיע על כך מיידית לבעלי האתר. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם לבעלי האתר כתוצאה מהעברת או זליגת פרטי ההתחברות למי שאינו מורשה .
 • למשתמש אסור לגלוש באתר בו-זמנית ממכשירים שונים ואסור לו לשמור את פרטי ההתחברות שלו במכשירים אשר אינם משמשים אותו בלעדית.
 • האתר מאפשר הורדת קבצים , אולם הבעלות בקניין הרוחני שבהם נשארת בידי האתר וכל כללי דיני זכויות היוצרים וכללי תקנון זה חלים גם על קבצים שהוריד המשתמש במסגרת הרשאתו והוא מתחייב שלא להפר אותם בשום מקרה.
 • תנאי השימוש באתר, במיוחד אלה הנוגעים לזכויות יוצרים, חלים על כל תוכני האתר, לרבות תכנים של צד שלישי כלשהו המוצגים באתר או אתרים חיצוניים אשר האתר מפנה אליהם.
 • כל שימוש בתוכני האתר לאחר סיום תקופת המנוי באתר יהווה הפרת זכות יוצרים על כל המשתמע מכך.
 • מנהלי האתר זכאים לשנות את תוכני האתר, להוריד או להוסיף תכנים או להפסיק את פעילות האתר בכל עת ופעולות אלה לא יהווה עילה לטענה או לתביעה כלשהי מצד המשתמש. אין התחייבות לחדש את תוכני האתר מעת לעת.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל תקלה מכל סוג שהוא במחשבי המשתמש ו/או בכל ציוד קצה שלו.
 • האתר אינו מתחייב לכך שלא יהיו תקלות בעת השימוש באתר אך מתחייב לפעול להחזיר את האתר למצב תקין בהקדם האפשרי, כולל במקרה של השבתה מכוונת לצורך תחזוקה. וכן אינו מתחייב להעדר מוחלט של וירוסים או מפגעי מחשב ואינטרנט אחרים מכל סוג. האתר לא יישא בכל האחריות לנזקים מכל סוג שהוא אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מכל אלה ומפעילות הגולש באתר.
 • בעל האתר לא מתחייב כי כל התכנים שבו יתאימו לכל משתמש, לגולש לא תהא כל טענה בדבר אי התאמה של תוכני האתר לצרכיו לאחר תקופת הניסיון. על הגולש לוודא טרם הרשמתו כי תוכני האתר מתאימים לצרכיו בטרם רכישת המנוי.
 • רכישת מנוי לאתר מתבצעת באמצעות טופס הרישום שנמצא באתר. המנוי מתחיל עם אישור וביצוע התשלום הראשון ע"י חברת האשראי. הגולש יכול לבחור בין שלוש אפשרויות
 • תשלום חד פעמי עבור שימוש לחודש קלנדרי.
 • מנוי חודשי מתחדש אוטומטית עד למתן הודעת המשתמש על ביטול המנוי. במקרה זה המנוי יבוטל בתום החודש בו ניתנה ההודעה.
 • מנוי שנתי. במקרה זה המשתמש ישלם מחיר מוזל בפריסה שנתית בתשלום מראש ולא ניתן יהיה לבטל את המנוי עד תום השנה.
 • מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לרשום משתמש או להקפיא מנוי ו/או לבטל מנוי ולא תהיה למשתמש שנחסם או מינויו הוקפא או בוטל כל טענה בנוגע לכך.
 • מנהל האתר מתחייב להודיע למנויים על עדכון מחיר השימוש באתר חודש ימים לפחות לפני העדכון. באחריות המנוי לוודא לפני הרכישה /ההתחברות את מחיר המנוי שהוא מתחייב לשלם.
 • רכישת מנוי מוסדי – רכישת מנוי לגוף ציבורי או מוסדי תתבצע באמצעות פניה ישירה למנהלי האתר באמצעות "צור קשר".  המחירים המפורטים באתר הם לשימוש פרטי בלבד . עם זאת, תנאי תקנון זה יחולו גם על משתמש מוסדי לאחר רכישת מנוי לאתר.

 

 • ביטול עסקה – המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 [ להלן: "החוק"] ולתקנות הגנת הצרכן [ ביטול עסקה ] התשע"א-2010.  [ להלן: "התקנות"] . הואיל והתכנים באתר כוללים טובין מסוג "ניתנים להקלטה, לשיתוק או לשכפול" לא יחול סעיף 14ג (ד)(5 ) לביטול עסקת מכר מרחוק.  ביטול עסקה ייחשב כל שינוי של הלקוח לאחר ביצוע העסקה באמצעות לחצן "אישור הרכישה". יודגש, כי מציאת טעות בתוכני האתר, בסגנון או בשפה או במידע אינה מהווה עילה חוקית ולגיטימית לביטול המנוי.
 • דמי ביטול עבור משתמש חודשי ומשתמש חודשי מתחדש הם בשיעור של 5% ממחיר המנוי או 100 ₪ לפי הנמוך שביניהם בתוספת 2.5% ניכוי עמלת דמי סליקה אם העסקה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי.
 • דמי ביטול עבור מנוי שנתי במקרה של ביטול העסקה לפני תום השנה ישלים המשתמש את ההפרש בין המחיר שקיבל ובין המחיר הרגיל לשימוש של חודש באתר בתוספת קנס השווה לתשלום משתמש רגיל עבור חודש אחד באתר ובתוספת עמלת סליקה בשיעור של 2.5%.

 

 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה במקרה בו נפלה טעות בהגדרת המוצר, במחיר או בכל פרט בפרסום המוצר. כמו כן, רשאי בעל האתר להפסיק מנוי של לקוח שאינו עומד בתנאי התקנון או שעושה שימוש פוגעני באתר או שהתגלתה טעות בהצהרתו לגבי פרט אישי שציין בטופס ההרשמה לאתר.

 

 • מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש. החזרים כספיים יבוצעו בהתאם לזכאות כל משתמש.

 

 • בעל האתר עושה כמיטב יכולתו להבטיח את פרטיות המשתמשים, להגן ולשמור על פרטיהם האישיים ולאבטח את האתר והתשלומים באמצעים סבירים, אולם אין האתר יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה של גורמים זרים שאינם מורשים או מפני זליגת מידע וחשיפתו ע"י ביצוע פעולות בלתי חוקיות. ככל שיזלוג מידע אישי של המשתמשים או ייגרם להם נזק בשל פגיעה בפרטיותם בכל דרך הקשורה בצד שלישי או בכוח עליון, לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כפי האתר.

 

 • עצם רכישת המנוי לאתר מהווה הרשאה לאתר לאסוף ולאגור מידע אישי על המשתמש, על הרגליו ועל תחומי התעניינותו ואף להעבירם לצד שלישי וזאת על מנת לאפשר למשתמש חווית שימוש יעילה יותר המותאמת לצרכיו.

 

 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות למכור או להסב את זכויותיו ואת התחייבויותיו בכל עת לצד שלישי על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל דרך בה יבחר. במקרה הנ"ל יועברו פרטי המשתמש לאותו צד שלישי ועצם השימוש באתר מהווה הסכמה לכך.

 

 • בעשותו שימוש באתר זה הגולש נותן את הסכמתו מראש למשלוח פרסומים ותוכן שיווקי בכל אמצעי שיראה בעל האתר לנכון  [ אי מייל, מסרונים, פקס, דואר רגיל, טלפון וכו ] וזאת בהתאם לחוק התקשורת [ בזק ושידורים ] התשמ"ב-1982.  ככל שהמשתמש לא מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה הוא מוזמן לשלוח בקשה להסירו מרשימת הדיוור והאתר ומשלוח ההודעות יופסק תוך 7 ימי עבודה ממועד קבלת הודעתו.

 

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות את בעל האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הוצאה או אובדן רווח אשר ייגרם לו כתוצאה מהפרת תקנון זה או תנאי מתנאיו.

 

 •  הדין החל על תקנון זה ועל השימוש באתר הוא הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך ומחלוקת אשר יתגלעו בנוגע לתקנון ו/או לאתר תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה.

 

צוות האתר מאחל לכם שימוש מהנה ופורה .

עו"ד רונית הופרט

שד' גושן 49 קרית מוצקין 2631310

יש לכם שאלות?